TIETOSUOJASELOSTE

 

  1.           Yleistä

1.1.       Tässä tietosuojaselosteessa määritellään henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat periaatteet. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja vastaa rekisterinpitäjä Nerostein OÜ (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”).

1.2.       Rekisteröity tarkoittaa tässä tietosuojaselosteessa asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä, jonka tietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3.       Asiakas tarkoittaa tässä tietosuojaselosteessa jokaista, joka ostaa tuotteita tai palveluita rekisterinpitäjän sivustolta.

1.4.       Rekisterinpitäjä noudattaa säädöksissä säädettyjä henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Rekisterinpitäjä muun muassa käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, oikein ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

 

 

  1.           Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilytys

2.1.       Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä sivuston ja sähköpostin kautta.

2.2.       Omat henkilötiedot jakaessaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojaselosteessa määritellyssä tarkoituksessa henkilötietoja, jotka rekisteröity ilmoittaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjälle ostaessaan tuotteita tai palveluita sivustolta.

2.3.       Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot ovat täsmällisiä, paikkansapitäviä ja perusteellisia. Tietoinen väärien tietojen esittäminen on tietosuojaselosteen rikkomus. Rekisteröity sitoutuu ilmoittamaan rekisterinpitäjälle välittömästi, jos hänen ilmoittamansa tiedot muuttuvat.

2.4.       Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn esittämistä vääristä tiedoista rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

 

 

  1.           Asiakastietojen käsittely, käsittelytarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

3.1.       Rekisterinpitäjä kerää asiakastietoja pääasiassa suoraan asiakkaalta (esimerkiksi hakemukset, ilmoitukset ja yhteydenpito) ja asiakkaan käyttäessä palveluja (esimerkiksi tilisiirrot ja sopimusten noudattaminen).

3.2.       Rekisterinpitäjä saa asiakastietoja myös kolmansilta osapuolilta:

3.2.1.    Asiakkaan liittyviltä henkilöiltä (esimerkiksi vahinkoilmoituksen esittäjä tai muu sopimukseen liittyvä henkilö) hakemuksia ja ilmoituksia esitettäessä;

3.2.2.    Yhteistyökumppaneilta ja asiakkaalle palveluja tarjoavilta osapuolilta (esimerkiksi jälleenmyyjät). Näitä tietoja saadaan lähinnä silloin, kun asiakas on edeltävästi antanut asianomaisen suostumuksen tai jos rekisterinpitäjällä on tietojen saamiseen liittyvä oikeutettu etu. Saamme tällaisia tietoja ensisijaisesti palvelujen tarjoamisen ja tilauksien esittämisen sekä hyväksymisen yhteydessä;

3.2.3.    Julkiset ja yksityisoikeudelliset tietokannat (esimerkiksi väestörekisteri, verotietokannat, vero- ja tullihallitus). Rekisterinpitäjä käyttää näitä tietoja ensisijaisesti asiakastietojen tarkistamiseen ja tarkentamiseen;

3.3.       Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja laeista (maakohtaiset lait, valvontaohjeet, asetukset ja Euroopan unionin säädökset) johtuvien velvollisuuksien ja asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten noudattamiseksi. Esimerkiksi asiakkaan lähettämän hakemuksen käsittelyä ja sopimuksen solmimisen valmistelua varten asiakkaan antaman suostumuksen perusteella ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun suojaamiseksi.

3.4.       Rekisterinpitäjän oikeutetut edut ilmenevät ensisijaisesti oman liiketoiminnan edistämisessä, parempien tuotteiden ja palvelujen tarjoamisessa asiakkaille, tietoturvallisuuden varmistamisessa, saatavien hallinnoinnissa ja myös oikeuksien puolustamisessa oikeudellisessa menettelyssä.

3.5.       Asiakastietoja käsitellään rekisteröidyn solmiman sopimuksen noudattamiseksi.

3.6.       Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, joita ovat valtuutetut henkilötietojen käsittelijät, kirjanpitäjät (Directo OÜ), kuljetus- ja lähettipalvelut (Ball Transport OÜ, Bestway Grupp OÜ, HRX AS) ja siirtopalvelujen tarjoajat (TransferWise Ltd, AS LHV Pank).

3.7.       Rekisterinpitäjä noudattaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka suojaavat henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta ja laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkistamiselta ja miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.

3.8.       Asiakas antaa suostumuksensa asiakastietojen käsittelylle esittäessään tilauksen (tilausilmoitus), jonka avulla asiakas voi antaa vapaaehtoisen suostumuksensa.

3.9.       Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:

3.9.1.    Henkilötiedot (nimi);

3.9.2.    Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja asennusosoite);

3.9.3.    Verotukselliseen kotipaikkaan liittyvät tiedot (verotuksellinen kotipaikka);

3.10.     Henkilötietojen käsittelytarkoitukset:

3.10.1.  Asiakassuhteiden ylläpito ja asiakkaan esittämien ja tietojen oikaiseminen ja täydentäminen tarpeen mukaan. Henkilötietoja käsitellään sopimuksen noudattamiseen tai sopimuksen solmimisen valmisteluun liittyvien toimenpiteisen suorittamiseksi, oikeutetun edun perusteella asiakastietokannan ylläpitämiseksi, asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämiseksi, mukaan luettuna virheiden korjaaminen;

3.10.2.  Rekisterinpitäjän oikeuksien käyttäminen oikeusvaateiden laatimiseksi ja puolustamiseksi tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun puolustaa itseään oikeuskäsittelyissä;

3.10.3.  Kuluttajakyselyiden suorittaminen ja kuluttajatottumusten tutkiminen. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun saada asiakkailta palautetta rekisterinpitäjän tarjoamista palveluista ja tuotteista, minkä avulla rekisterinpitäjä voi kehittää nykyisiä ja tulevia tuotteitaan ja palveluitaan.

3.10.4.  Rekisterinpitäjä voi kerätä tietoa myös lähetettävien ja pakollisia tietoja sisältävien viestien perille toimittamisesta tai (esimerkiksi viestin saaja, lähetysajankohta ja tiedot viestin perille saapumisesta). Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun puolustaa itseään oikeuskäsittelyissä;

 

 

  1.           Henkilötietojen säilyttäminen

4.1.       Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietoja käsitellessään sekä henkilötietojen mahdollisimman rajatun käsittelyn että henkilötietojen säilytysajan rajoittamista koskevia periaatteita.

4.2.       Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja käsittelytarkoituksen toteutumiseen saakka tai lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien suorittamiseen saakka.

4.3.       Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötiedoiksi luokiteltavia asiakastietoja 10 vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedoiksi luokiteltavien asiakastietojen säilyttämisperuste ja oikeusperuste asiakassuhteen päättymisen jälkeen johtuu joko lakisääteisestä velvollisuudesta säilyttää tiedot tai rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta taata tarpeelliset tiedot ja mahdollinen tarpeellinen dokumentaatio asiakkaan kanssa johtuvien riita-asioiden käsittelemiseksi tai muiden riskien hallinnoimiseksi.

4.4.       Henkilötiedoiksi luokiteltavia asiakastietoja säilyttäessään rekisterinpitäjä huomioi myös muiden asiakkaiden oikeudet varmistaessaan, että poistettavat tiedot eivät haittaa muiden asiakkaiden etuja tai oikeuksia.

 

 

  1.           Rekisteröidyn oikeudet

5.1.       Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

5.2.       Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja omien henkilötietojensa käsittelystä.

5.3.       Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai oikaista virheelliset tiedot.

5.4.       Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

5.5.       Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi ottaa yhteyttä asiakastukeen Myynti@nerostein.fi             

 

 

  1.           Evästeet

6.1.       Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää selaimen evästetiedostona laitteesi kovalevylle, jotta sivusto voi tallentaa sinuun liittyviä tietoja. Evästeitä ei voi käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen.

6.2.       Sivustollamme käytetään analysointityökalua Google Analytics, joka tallentaa vain anonymisoituja ja henkilöimättömiä sivuston käyttöön liittyviä tietoja.

6.3.       Evästetiedostossa on yleensä sen nimi, josta evästetiedosto on peräisin, evästeen ”elinikä” ja numero, joka on yleensä satunnaisesti valittu numero.

6.4.       Sivustollamme käytetään muun muassa seuraavia evästeitä:

Evästeiden nimet            KäyttötarkoitusMilloin evästeet vanhentuvat?

_ga        Sivustolla käyvien yksilöinti.        Kaksi vuotta.

_gid       Sivustolla käyvien yksilöinti.        Yksi vuorokausi

_gat

_gat_organizer                Yksi minuutti.

 

Evästeet voidaan kieltää tai sallia sivustolla avautuvasta ponnahdusikkunasta sivustolle ensimmäistä kertaa saavuttaessa, ja tehtyjä valintoja voidaan myöhemmin muuttaa sivuston etusivun vasemmassa alanurkassa näkyvän ”evästeet” kuvakkeen kautta.

 

Käytössä olevat evästeet voidaan myös poistaa tästä linkistähttps://www.nerostein.ee/en/module/lgcookieslaw/disallow?token=3a1a2caaf79390e515c0c6e018a2d3af

 

Evästeiden käyttö voidaan myös estää oman selaimen asetuksista, joiden avulla kaikki tai osa evästeistä voidaan kieltää.

 

 

  1.           Muut ehdot

7.1.       Tämä tietosuojaseloste on laadittu Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron ja Euroopan unionin lakien mukaisesti.